Wymierny efekt podjętego problemu

  • Określony zostanie zakres tworzenia roztworów stałych oraz zbadana zostanie struktura krystaliczna pojedynczo i podwójnie domieszkowanych perowskitów z grupy Ba1-x Ax Y1-y By Mn2 O5+δ (A: Ca, Sr; B: Sc, Pr, Sm, Gd). Dostarczy to nowych naukowych informacji odnośnie obecnie słabo zrozumianych i zbadanych tlenków A’A’’B2O6 z warstwowym uporządkowaniem kationów w podsieci A.

  • Wykonana zostanie optymalizacja niskotemperaturowej metody syntezy materiałów, bazującej na kwasie EDTA (określenie optymalnych warunków ciśnienia parcjalnego tlenu oraz temperatury wygrzewania). Doprowadzi to do określenia podstaw technologicznych produkcji rozważanych materiałów.

  • Kompleksowe, systematyczne i interdyscyplinarne podejście w badaniach zredukowanych i utlenionych materiałów umożliwi opis mechanizmu procesu oddawania / wbudowywania się tlenu. Będzie to znaczący krok na drodze do pełnego zrozumienia reakcji tlenu z materiałami o strukturze perowskitu.

  • Określenie odwracalnej pojemności wbudowywania się tlenu oraz aktywności katalitycznej reakcji konwersji CO, CHx oraz NOx pozwoli na selekcję najlepszego materiału, odpowiedniego do zastosowania w technologii magazynowania tlenu oraz dla katalizatorów trójdrożnych.

  • Określenie korelacji pomiędzy składem chemicznym, strukturą krystaliczną, zdolnością do magazynowania tlenu i aktywnością katalityczną badanych materiałów znacząco poszerzy obecną wiedzę odnośnie materiałów perowskitowych o strukturze perowskitu podwójnego oraz dostarczy narzędzia umożliwiającego projektowanie nowych materiałów charakteryzujących się lepszymi właściwościami użytkowymi.