Cel naukowy projektu


Celem naukowym niniejszego projektu są badania składu fazowego, właściwości strukturalnych, niestechiometrii tlenowej, właściwości transportowych, rozszerzalności termicznej, jak również pomiary właściwości elektrochemicznych nowej grupy perowskitów podwójnych o składzie Sr2-xBaxMMoO6-δ (M: Mg, Mn, Fe, Co, Ni) w celu znalezienia korelacji pomiędzy właściwościami fizykochemicznymi tych materiałów, a ich właściwościami elektrochemicznymi w ogniwie SOFC. Znalezienie tej korelacji pozwoli na opracowanie i optymalizacją materiału anodowego, który będzie charakteryzował się niską wartością rezystancji powierzchniowej, mieszanym przewodnictwem jonowo-elektronowym, odpornością na osadzanie węgla oraz odpornością na siarkę, dla zastosowania w ogniwach SOFC zasilanych gazem syntezowym. Optymalizacja składu chemicznego (wybór kationu M oraz dobór zawartości baru) pozwoli na otrzymanie materiałów o żądanych właściwościach.